Kamalau - Kim Mã Lưu (KML)

Cá c�?h Kamalau b�? ngu�? t�?dòng La Hán ?�? ?�? có n�? nh�? như xám và ánh kim l�? ch�?không ph�? t�?Trân Châu La Hán. Công ty Mermaid lai t�? dòng này cũng ?�?g th�? lai t�? c�?kamfa do ?ó vây và châu c�? kamalau ?ư�? c�? thi�? nhi�? và g�? gi�?g v�? kamfa. Thân cũng r�?g và mi�?g ?�?tr�?hơn so v�? La Hán thư�?g. Ca canh Kamalau h�? như không có "ch�? trên ?�? và thân. Ngày nay, kamalau và Trân Châu thư�?g lai v�? nhau t�? ra nh�?g con trung gian r�? khó phân bi�?.